do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.74 zł 1.11% 0.03zł 2024-07-23
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2014 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2014 roku

Komentarz do wyników 7 Listopada 2014

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 8,5% niż w trzech pierwszych kwartałach 2013 roku, głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad, w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 8,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku wyniosły 2.563 tys. PLN i były wyższe o 2,0% niż w trzech pierwszych kwartałach 2013 roku (2.513 tys. PLN).

Równolegle w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku Grupa odnotowała wzrost (o 43,6%) kosztu własnego sprzedaży w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2013 roku, głównie w wyniku wyższych kosztów utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni w związku z zmianą szacunków.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również poziom kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku w wysokości 99.808 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 6,9%) niż 107.155 tys. PLN w trzech pierwszych kwartałach roku poprzedniego.

W porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2013 roku (3.703 tys. PLN) w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku (3.167 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 14,5% pozostałe przychody, głownie z powodu wykazania mniejszych odsetek od należności oraz mniejszego rozwiązania rezerw i odpisów. Natomiast również w tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (19.737 tys. PLN) na poziomie niemalże tym samym (spadek o 0,3%) jak w roku poprzednim (19.788 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku w wysokości 371 tys. PLN były wyższe niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2013 roku, gdy wyniosły 132 tys. PLN, głównie w wyniku wykazanej straty z likwidacji rzeczowych aktywów.

Warto również podkreślić, iż odnotowane w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku ujemne saldo działalności finansowej (20.561 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 24,9%) niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2013 roku (27.390 tys. PLN). Zaważyły na tym głównie zmniejszenie poziomu zadłużenia netto oraz obniżka stóp procentowych, które obydwie przełożyły się na niższą wartość odsetek od kredytu, niższą wartość dyskonta rezerw oraz niższe przychody z tytułu odsetek z rachunków bankowych i lokat.

W efekcie działalności prowadzonej w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku Grupa osiągnęła nieznacznie niższy (spadek o 1,6%) zysk netto w wysokości 50.233 tys. PLN w porównaniu do 51.050 tys. PLN zysku netto w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.

Skrócone śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za trzy pierwsze kwartały 2014 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry