do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.89 zł 1.04% 0.04zł 2021-10-22

Informacje finansowe

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe za lata 2014 - 2020, skonsolidowane oraz jednostkowe znajdują się w pliku Excel poniżej:

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xls Wybrane dane finansowe za lata 2014-2020 28.07.2021 32KB Plik: Wybrane dane finansowe za lata 2014-2020

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za I półrocze 2021 r.

  w tys. PLN w tys. EUR
  I pół. 2021 I pół. 2020 I pół. 2021 I pół. 2020
Przychody 158 847 128 656 34 933 28 968
Zysk z działalności operacyjnej 64 507 50 095 14 186 11 279
Zysk przed opodatkowaniem 63 642 49 215 13 996 11 081
Zysk netto za okres sprawozdawczy 48 819 34 623 10 736 7 796
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 47 113 32 967 10 361 7 423
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 85 257 22 547 18 749 5 077
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 138 352 (14 433) 30 426 (3 250)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (160 173) (5 478) (35 225) (1 233)
Przepływy pieniężne netto ogółem 63 436 2 636 13 951 594
  30 czerwca 2021 r. 31 grudnia 2020 r. 30 czerwca 2021 r. 31 grudnia 2020 r.
Aktywa razem 1 317 538 1 432 221 291 439 310 354
Aktywa trwale 996 586 1 003 802 220 445 217 518
Aktywa obrotowe 320 952 428 419 70 995 92 836
Zobowiązania razem 565 144 566 342 125 010 122 723
Zobowiązania długoterminowe 374 066 405 373 82 743 87 842
Zobowiązania krótkoterminowe 191 078 160 969 42 266 34 881
Kapitał własny razem 752 394 865 879 166 429 187 631
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 749 983 861 026 165 896 186 579
Udziały niekontrolujące 2 411 4 853 533 1 052
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 41 021 40 185

 

do góry