do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.12 zł -1.58% -0.05zł 2019-11-22

Informacje finansowe

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe za lata 2012 - 2017, skonsolidowane oraz jednostkowe znajdują się w pliku Excel poniżej:

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xls Wybrane dane finansowe za lata 2012-2017 24.09.2018 31.5KB Plik: Wybrane dane finansowe za lata 2012-2017

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017 kończący się 31 grudnia 2017 roku.

  w tys. PLN w tys. EUR
  4 kwartały 2017 r. (narastająco) 4 kwartały 2016 r. (narastająco) 4 kwartały 2017 r. (narastająco) 4 kwartały 2016 r. (narastająco)
Przychody 318 831 292 853  75 113 66 927
Zysk z działalności operacyjnej 216 409 222 761 50 983 50 909
Zysk przed opodatkowaniem 198 392 201 791 46 739 46 116
Zysk netto za okres sprawozdawczy 158 780 165 294  37 407 37 775
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 153 382  159 563  36 135 36 466
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 200 044 200 597  47 128 45 843
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 904) 32 268  (3 040) 7 374
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (157 199) (53 913) (37 034) (12 321)
Przepływy pieniężne netto ogółem 29 941 178 952 7 054 40 897 
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
Aktywa razem 1 438 346 1 446 646 344 853 327 000
Aktywa trwale 1 009 401 1 059 736 242 010 239 542
Aktywa obrotowe 428 945 386 910 102 842 87 457
Zobowiązania razem 740 173 859 818 177 461 194 353
Zobowiązania długoterminowe 456 369 682 793 109 417 154 338
Zobowiązania krótkoterminowe 283 804 177 025 68 044 40 015
Kapitał własny razem 698 173 586 828 167 391 132 646
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 693 479 581 829 166 266 131 517
Udziały niekontrolujące 4 694 4 999 1 125 1 130
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 44 462 41 918
do góry