do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.53 zł 0% 0zł 2021-06-21

Informacje finansowe

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe za lata 2013 - 2019, skonsolidowane oraz jednostkowe znajdują się w pliku Excel poniżej:

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xls Wybrane dane finansowe za lata 2013-2019 25.03.2020 31.5KB Plik: Wybrane dane finansowe za lata 2013-2019

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

  w tys. PLN w tys. EUR
  4 kwartały 2019 r. (narastająco) 4 kwartały 2018 r. (narastająco) 4 kwartały 2019 r. (narastająco) 4 kwartały 2018 r. (narastająco)
Przychody 351 487 336 529 81 707 78 870
Zysk z działalności operacyjnej 129 153 245 399 30 023 57 512
Zysk przed opodatkowaniem 124 772 234 964 29 005 55 067
Zysk netto za okres sprawozdawczy 80 396 186 263 18 689 43 653
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 75 526 180 971 17 557 42 413
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 226 628 230 512 52 682 54 023
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 880) (4 904) (2 762) (1 149)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (175 621) (288 767) (40 825) (67 676)
Przepływy pieniężne netto ogółem 39 127 (63 159) 9 095 (14 802)
  31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2018 r.
Aktywa razem 1 322 052 1 330 901 310 450 309 512
Aktywa trwale 918 245 936 345 215 626 217 755
Aktywa obrotowe 403 807 394 556 94 824 91 757
Zobowiązania razem 526 288 526 230 123 585 122 379
Zobowiązania długoterminowe 344 696 357 896 80 943 83 232
Zobowiązania krótkoterminowe 181 592 168 334 42 642 39 147
Kapitał własny razem 795 764 804 671 186 865 187 133
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 786 335 800 069 184 651 186 063
Udziały niekontrolujące 9 429 4 602 2 214 1 070
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 43 547 43 127

 

do góry