do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2014 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2014 roku

Komentarz do wyników 1 Sierpnia 2014

W I półroczu 2014 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 11,1% niż w I półroczu 2013 roku, głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad, w tym z tytułu opłat za przejazd (wzrost o 11,3%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w I półroczu 2014 roku wyniosły 1.732 tys. PLN i były wyższe o 3,5% niż w I półroczu roku poprzedniego (1.673 tys. PLN).

Równolegle w I półroczu 2014 roku Grupa odnotowała wzrost (o 18,8%) kosztu własnego sprzedaży w porównaniu do I półrocza 2013 roku, głównie w wyniku wyższych kosztów utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również poziom kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I półroczu 2014 roku w wysokości 60.931 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 6,2%) niż 57.352 tys. PLN w I półroczu roku poprzedniego.

Dodatkowo w porównaniu do I półrocza 2013 roku (1.895 tys. PLN) w I półroczu 2014 roku (2.438 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 28,7% pozostałe przychody, głownie z powodu rozwiązania rezerw i odpisów. Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2014 roku w wysokości 68 tys. PLN były niższe (spadek o 57,0%) niż w I półroczu 2013 roku, gdy wyniosły 158 tys. PLN.

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I półroczu 2014 roku ujemne saldo działalności finansowej było mniejsze (spadek o 29,5%) niż w I półroczu 2013 roku. Zaważyła na tym głównie obniżka stóp procentowych, która przełożyła się na niższą wartość odsetek od kredytu, niższą wartość dyskonta rezerw oraz niższe przychody z tytułu odsetek z rachunków bankowych i lokat.

W efekcie działalności prowadzonej w I półroczu 2014 roku Grupa osiągnęła większy zysk netto w wysokości 28.691 tys. PLN w porównaniu do 20.638 tys. PLN zysku netto w I półroczu roku poprzedniego.

Skrócone śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za I półrocze 2014 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry