do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21

Informacja ogólna dotycząca Walnych Zgromadzeń

Szanowni akcjonariusze,

Niniejszym informujemy, że z dniem 03 sierpnia 2009 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 05.12.2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 2, poz.28), obejmująca w szczególności nowe zasady dotyczące organizacji walnych zgromadzeń publicznej spółki akcyjnej.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami nadzwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Jednocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Dodatkowo, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Oznacza to, że ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia będzie dokonywane w raporcie bieżącym i publikowane na stronie internetowej Stalexport Autostrady S.A. (www.stalexport-autostrady.pl) nie później, niż na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Tym samym, został zlikwidowany obowiązek ogłaszania przez spółkę publiczną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych odmiennie, niż miało to miejsce do tej pory, reguluje także zagadnienie dotyczące ustalania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej oraz rejestracji uprawnionych akcjonariuszy.

W 16. dniu przed terminem walnego zgromadzenia przypadać będzie dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tzw. record date oznaczający, że każdy akcjonariusz posiadający na rachunku w tym dniu akcje Stalexport Autostrady S.A. będzie uprawniony do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (zniesiony został tym samym obowiązek blokowania akcji na czas trwania zgromadzenia).

Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu będzie umieszczenie danego akcjonariusza na liście udostępnianej Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Jednocześnie informujemy, że akcjonariusze Stalexport Autostrady S.A. korzystający z poszczególnych uprawnień, w szczególności: żądania zwołania walnego zgromadzenia, umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia, czy też informujący o udzieleniu pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu, mogą kontaktować się ze Spółką i przesyłać do Spółki stosowne wnioski za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .

Prosimy o przesyłanie wraz z wnioskami w ww. sprawach dokumentacji pozwalającej na identyfikację Państwa, jako akcjonariusza Stalexport Autostrady S.A., w szczególności skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza (oraz pełnomocnika w przypadku, gdy tą drogą przesyłana będzie informacja o udzieleniu pełnomocnictwa). W przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz dodatkowo powinien przesyłać skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany oraz skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany (w przypadku, gdy przesyłana jest informacja o udzieleniu pełnomocnictwa).

Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie kopii dokumentu opatrzonego klauzulą Apostille. Akcjonariusz przesyłający stosowny wniosek do Spółki winien przesyłać jednocześnie informację o adresie mailowym (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego przedstawiciele Stalexport Autostrady S.A. będą mogli komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem (w sytuacji, gdy pełnomocnik został przez akcjonariusza ustanowiony). Dodatkowo, wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz zobowiązany jest przesyłać tekst udzielonego pełnomocnictwa.

Jednoczesnie informujemy, że Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych walnych zgromadzeń zwoływanych przez Spółkę, będą każdorazowo zamieszczane w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Stalexport Autostrady S.A.

do góry