do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.76 zł -0.36% -0.01zł 2024-07-18

STATUT 1

Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Stalexport Autostrady S.A. oraz wyróżniającego ją oznaczenia graficznego lub słowno-graficznego (logotyp).

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.

§3 (skreślony)

§4

Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§5

1. Przedmiot działalności Spółki:

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzonego w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.91.Z Leasing finansowy
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego

2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może powziąć uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki, także bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę pod warunkiem, że uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 185.446.517,25 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 25/100).

§7

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od A 000.000.001 do A 008.341.030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B o numerach: od B 008.341.031 do B 008.833.826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o numerach: od D 008.833.827 do D 012.833.826, 94.928.197 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E o numerach: od E 12.833.827 do E 107.762.023, 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F, o numerach od F 107.762.024 do F 157.762.023 oraz 89.500.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach: od G 157.762.024 do G 247.262.023.
Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

§8

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach ustalonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia
2. (skreślony).
2a. (skreślony).

IV. WŁADZE SPÓŁKI
§9

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI
§10

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję, a ich mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Kadencję członków Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą, a także przez Walne Zgromadzenie.
6. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, a prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
2. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał lub bez podejmowania uchwał. Forma uchwały wymagana jest dla decyzji podejmowanych w następujących sprawach:
1) nabywania i zbywania nieruchomości bądź jej części, a także użytkowania wieczystego bądź udziału w nim, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza pięć milionów złotych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej,
2) zaciągania zobowiązań, w tym kredytów, poręczeń itp. o wartości powyżej jednego miliona złotych,
3) (skreślony),
4) zwoływania walnych zgromadzeń oraz przyjmowania projektów uchwał na te zgromadzenia,
5) (skreślony),
6) nabywania, obejmowania i zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach,
7) tworzenia za granicą oddziału lub przedstawicielstwa,
8) zwolnień grupowych,
9) przyjęcia planu inwestycyjnego, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanowienia na nim prawa użytkowania.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może również podejmować uchwały we wszystkich sprawach, które uzna za istotne i ważne w zakresie stanowiącym przedmiot działalności Spółki oraz w zakresie funkcjonowania Spółki.
5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.
6. Zarząd może uchwalić swój regulamin. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.

§12

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
samodzielnie - prezes Zarządu,
łącznie - dwaj członkowie Zarządu,
lub - członek Zarządu z prokurentem.

§13

Wynagrodzenie oraz inne warunki zatrudnienia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, zawierając z nimi odpowiednie umowy, a także reprezentuje Spółkę w ewentualnych sporach z członkami Zarządu.

B. RADA NADZORCZA
§14

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej na jego wniosek Zastępcę Przewodniczącego.
5. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, Rada uprawniona jest do kontynuowania prac w ramach danej kadencji, o ile liczba jej pozostałych członków jest nie mniejsza niż określona w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zapis ust. 6. niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. W skład Rady Nadzorczej powinni wchodzić także przynajmniej dwaj członkowie niezależni to jest wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
7. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej i inne kwestie z tym związane zostaną szczegółowo określone w regulaminie Rady Nadzorczej.

§15

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. W przypadku, gdyby nie doszło do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób opisany powyżej w terminie 14 dni od dnia wyboru - do zwołania pierwszego posiedzenia uprawniony jest każdy z wybranych członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.

§16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na żądanie Zarządu lub członka Rady zawierające proponowany porządek obrad, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia, zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§17

1. Z uwzględnieniem postanowień ustępu 2, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę oddanych ważnych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.
5. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad oraz na głosowanie w sprawie nieobjętej wcześniej porządkiem obrad.
6. Wyłącza się wykonywanie przez Zarząd obowiązków informacyjnych określonych w art. 3801 § 1 i 2 KSH. Rada Nadzorcza jest uprawniona, w drodze uchwały, do określenia zasad udzielania informacji Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

§18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zgodnie z art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
2) powoływanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
3) zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym ustalanie wynagrodzenia oraz innych warunków wykonywania funkcji członka Zarządu,
4) ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w przypadku powierzenia tego typu uprawnienia przez Walne Zgromadzenie,
5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
7) udzielanie zgody na zmniejszenie zatrudnienia, jeśli ma ono charakter tzw. zwolnienia grupowego w rozumieniu przepisów,
8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej pięciu milionów złotych,
10) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych spółkach, których wartość jednorazowo przekracza jeden milion złotych lub 25% w kapitale zakładowym takiej spółki,
11) udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą oddziału lub przedstawicielstwa,
12) zatwierdzanie planu inwestycyjnego dla Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady,
13) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd na Walnych Zgromadzeniach,
14) wyrażanie zgody na udzielenie gwarancji lub poręczeń, a także na zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych, których wartość jednorazowo przekracza pięć milionów złotych,
15) wyrażanie na wniosek Zarządu zgody na emisję obligacji innych, niż zamienne i z prawem pierwszeństwa,
16) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji,
17) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanowienia na nim prawa użytkowania,
18) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie zbycia akcji i udziałów w spółkach, dla których Stalexport Autostrady S.A. jest spółką dominującą,
19) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki.

§19

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, a także ustanawiać doraźne lub stałe Komitety, składające się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

C. WALNE ZGROMADZENIE
§20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 m-cy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym terminie, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane z zachowaniem obowiązujących procedur.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem zgromadzenia, na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie podjęte mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty przez co najmniej 75% głosów walnego zgromadzenia.

§22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach.

§23

1. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca albo inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności członków Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona na piśmie przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:
1) zatwierdzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) podział zysku albo pokrycie straty,
3) udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium, z wykonania przez nich obowiązków,
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady,
7) zmiana statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, a także umorzenie akcji,
8) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki,
9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
10) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
11) powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz ich odwoływanie,
12) ustalenie zasad wynagradzania dla powołanych członków Rady Nadzorczej,
13) ustalenie zasad wynagradzania doradców Rady Nadzorczej wybranych dla zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku.

§25

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§27

1. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty, docelowo do wysokości nie mniejszej niż 1/3 kapitału zakładowego.
2. Spółka może utworzyć inne kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

§28

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, o ile Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w tym przedmiocie.
2. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§29

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

1 Tekst jednolity uwzgledniający zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. w dniu 04 kwietnia 2023 roku

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Statut Stalexport Autostrady 2023 05.07.2023 4.85MB Plik: Statut Stalexport Autostrady 2023
do góry