do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14

Historia Spółki

Strona główna/O Spółce/Historia Spółki
 • 1 stycznia 1963 r. - początek działalności jako Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Stalexport”, specjalizujące się w eksporcie i imporcie wyrobów hutniczych oraz imporcie surowców dla polskiego hutnictwa;
 • 5 listopada 1993 r. - przekształcenie w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i prywatyzacja;
 • 26 października 1994 r. - pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych (akcje serii A i B);
 • 1997 r. - uzyskanie na okres 30 lat koncesji na budowę poprzez przystosowanie i eksploatację odcinka autostrady płatnej A4 na trasie Katowice-Kraków (61 km);
 • 1998 r. - emisja akcji przeznaczonych dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju;
 • 2004 r. - przeniesienie koncesji do podmiotu zależnego - Stalexport Autostrada Małopolska S.A.;
 • 2006 r. - Spółka wchodzi w skład włoskiej grupy kapitałowej Atlantia S.p.A. (obecna nazwa: Mundys S.p.A.). Grupa Kapitałowa Mundys działa w 24 krajach. Jest liderem w zakresie systemów elektronicznego poboru opłat na autostradach i zarządza siecią ok. 9.400 km autostrad płatnych na świecie. Dzięki inwestorowi strategicznemu Stalexport Autostrady pozyskał łącznie 269.700 tys. PLN gotówki z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego. W pierwszym etapie zostały one przeznaczone na restrukturyzację finansową, a pozostałą część stanowią środki przeznaczone na pokrycie udziału własnego Spółki w planowanych projektach autostradowych. Jednym z elementów restrukturyzacji było wydzielenie i sprzedaż części stalowej;
 • od 1 października 2007 r. - Spółka koncentruje się wyłącznie na działalności związanej z budową i eksploatacją autostrad płatnych oraz na wynajmie powierzchni biurowych;
 • 2011 r. - obniżenie kapitału zakładowego Stalexport Autostrady do kwoty 185.446.517,25 PLN w celu pokrycia wykazywanych w bilansie nierozliczonych strat z lat ubiegłych - zamknięcie okresu historii Spółki związanego z działalnością handlową;
 • 17 maja 2013 r. - postanowieniem Sądu Rejonowego  -Wchód zarejestrowano przeniesienie siedziby spółki z Katowic do Mysłowic;
 • lipiec 2016 r. - uruchomienie elektronicznego poboru opłat A4Go na autostradzie A4 Katowice-Kraków;
 • maj 2017 r. - wypłata dywidendy w kwocie 44.507.164,14 zł tj. 0,18 zł na jedną akcję za rok obrotowy 2016;
 • maj 2018 r. - wypłata dywidendy w kwocie 71.705.986,67 zł tj. 0,29 zł na jedną akcję za rok obrotowy 2017;
 • listopad 2018 r. - spłata przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A. - spółka w 100% zależna od Stalexport Autostrady S.A.) płatności z tytułu koncesji (refundacja na rzecz Skarbu Państwa kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju na modernizację i remont nawierzchni autostrady zrealizowany jeszcze przed jej przekazaniem do rozbudowy i eksploatacji koncesjonariuszowi);
 • maj 2019 r. - wypłata dywidendy w kwocie 91.486.948,51 zł tj. 0,37 zł na jedną akcję za rok obrotowy 2018;
 • wrzesień 2019 r. - całkowita przedpłata przez SAM S.A. pozostającego do spłaty długu wynikającego z zawartej w dniu 28 grudnia 2005 r. umowy kredytu długoterminowego na finansowanie projektu A4 Katowice - Kraków. Zapłacono 56 mln zł tytułem spłaty kapitału, ponad 1 mln zł tytułem spłaty odsetek i ponad 2,5 mln zł tytułem płatności wynikających z umów hedgingowych;
 • listopad 2019 r. - dopuszczenie do obrotu giełdowego 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Stalexport Autostrady, serii G o wartości nominalnej 0,75 zł
 • luty 2020 r. - transgraniczne przejęcie Stalexport Autoroute S.à r.l. przez Stalexport Autostrady S.A.
do góry