do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21

Opis branży

Biorąc pod uwagę stan infrastruktury drogowej oraz potrzeby rozwojowe Ministerstwo Infrastruktury opracowało, a Rada Ministrów przyjęła w grudniu 2022 r. projekt nowego „Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)”, zwany dalej Programem.

Nowy Program określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Polski oraz drogowych połączeń komplementarnych. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 294,4 mld zł. Limit finansowy obejmuje nowe zadania o wartości około 187 mld zł oraz zadania kontynuowane o wartości około 104,5 mld zł oraz rezerwę w wysokości 3 mld zł. Program zakłada realizację inwestycji drogowych w ciągu dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz autostrad o łącznej długości ponad 6,1 tys. km. Nowe inwestycje będą obejmowały zadania o długości 2,6 tys. km, natomiast zadania kontynuowane, rozpoczęte w ramach dotychczasowego programu drogowego, mają ponad 3,5 tys. km.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w Programie jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. środkami Unii Europejskiej. Program nadal jednak przewiduje możliwość realizacji inwestycji na podstawie umów wieloletnich zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Podmioty, którym zostanie powierzona realizacja zadań w tym trybie, będą pozyskiwać środki na potencjalne finansowanie na zasadach rynkowych, a także z innych instrumentów i źródeł dostępnych dla tego typu projektów. Otwiera to możliwość finansowania autostrad w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

do góry