do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.62 zł 0.38% 0.01zł 2022-11-28

Opis branży

Biorąc pod uwagę stan infrastruktury drogowej oraz potrzeby rozwojowe Ministerstwo Infrastruktury opracowało „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, zwany dalej Programem. W dniu 8 września 2015 roku Program został zatwierdzony uchwałą Rady Ministrów. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dokonało w roku 2017 aktualizacji Programu a zmiany zostały zatwierdzone uchwałami Rady Ministrów odpowiednio z dnia 25 maja 2017 roku, 20 czerwca 2017 roku oraz 12 lipca 2017 roku.

Zaktualizowany dokument określa cele i priorytety, zarówno inwestycyjne, jak i w zakresie utrzymania sieci dróg. Program wskazuje na zakres rzeczowy, jaki planuje się zrealizować w perspektywie 2014-2023 w zakresie nowych inwestycji drogowych. Szacowany poziom przepływów finansowych na ich realizację, w ramach Krajowego Funduszu Drogowego, określono po aktualizacji na poziomie 135 mld PLN. W ramach tej kwoty przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych, polegających na budowie autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic niektórych miejscowości.

Oprócz finansowania w ramach Krajowego Funduszu Drogowego Program przewiduje realizację odcinków autostrad w systemie pozabudżetowym (komercyjnym), ale nadal pozostającym pod kontrolą strony publicznej, głównie przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia. W pierwotnym Programie miało to potencjalnie dotyczyć realizacji pewnych odcinków autostrad A1, A2 oraz A18. Jednak w związku z koniecznością realizacji odcinka A1 Tuszyn-Częstochowa w perspektywie finansowej do 2023 roku, w ramach aktualizacji Programu w roku 2017, została podjęta decyzja o jego realizacji w formule tradycyjnej czyli w ramach Krajowego Funduszu Drogowego. Natomiast ani pierwotny, ani zaktualizowany Program nie zakłada finansowania infrastruktury drogowej w klasycznym systemie PPP.

W przypadku ogłoszenia nowych przetargów publicznych leżących w obszarze zainteresowania Stalexport Autostrady, Spółka będzie je analizować, a w przypadku pozytywnej oceny i zbieżności z celami strategicznymi Grupy Kapitałowej, podejmie decyzje o udziale w tych przetargach.

Spółka nie wyklucza również możliwości wejścia kapitałowego w niektóre z istniejących projektów koncesyjnych w Polsce, jeśli któryś z pozostałych uczestników projektów byłby zainteresowany wyjściem z tychże projektów lub któreś z konsorcjów szukałoby dodatkowych partnerów kapitałowych.

Ponadto, mając na uwadze zwiększający się poziom długu publicznego jak i obecny poziom deficytu budżetowego, nie należy zapominać w dłużej perspektywie o możliwości prywatyzacji infrastruktury, w tym autostrad zarządzanych obecnie przez stronę publiczną. Doświadczenia Włoch i Francji w tym zakresie jednoznacznie wskazują, że jest to instrument pozwalający na szybkie zredukowanie części długu publicznego, a także na przyspieszenie procesu rozbudowy infrastruktury z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i jakości. Temat ten w chwili obecnej nie występuje w dyskusji publicznej.

do góry