do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2019 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2019 roku

Aktualności 9 Maja 2019

W I kwartale 2019 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 79.310 tys. PLN, które były wyższe o 4,5% (tj. o 3.395 tys. PLN) niż w I kwartale 2018 roku (75.915 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad, w tym z tytułu poboru opłat za przejazd  płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast koszt własny sprzedaży Grupy w I kwartale 2019 roku (23.287 tys. PLN) wzrósł o 6,7% (tj. o 1.458 tys. PLN) w porównaniu do I kwartału 2018 roku (21.829* tys. PLN). Uwzględniając wyżej opisany jednoczesny wzrost przychodów oraz kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2019 roku w wysokości 56.023 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 3,6%) niż 54.086* tys. PLN w I kwartale roku poprzedniego.

 W porównaniu do I kwartału 2018 roku (3.747 tys. PLN), w I kwartale 2019 roku (1.077 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 71,3% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu odnotowanego w okresie porównawczym zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (3.005 tys. PLN). W bieżącym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (43.064 tys. PLN) na znacząco wyższym poziomie (wzrost o 473,7%), niż w I kwartale roku poprzedniego (7.507* tys. PLN), głównie w efekcie zarachowania w bieżącym okresie kosztów, niewystępujących w okresie porównawczym, związanych z „Płatnościami na rzecz Skarbu Państwa” (34.941 tys. PLN netto). Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2019 roku w wysokości 249 tys. PLN były niższe od tych w I kwartale 2018 roku gdy wyniosły 3.051 tys. PLN, głównie z powodu odnotowanej w okresie porównawczym korekty przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych za lata ubiegłe w rezultacie otrzymanego zwrotu podatku od nieruchomości (3.005 tys. PLN). W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2019 roku wyniósł 13.787 tys. PLN i był niższy (spadek o 70,8%) od tego osiągniętego w I kwartale roku poprzedniego (47.262* tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I kwartale 2019 roku ujemne saldo działalności finansowej (1.171 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 71,0%), niż w I kwartale 2018 roku (4.044 tys. PLN). Zaważył na tym spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych. W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale 2019 roku Grupa osiągnęła niższy (spadek o 85,6%) zysk netto w wysokości 5.031 tys. PLN, w porównaniu do 35.022* tys. PLN zysku netto uzyskanego w I kwartale roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2019 roku znajdziesz klikając tutaj.

* Dane przekształcone w związku ze zmianą podejścia w odniesieniu do „Opłat koncesyjnych”

udostępnij
do góry