do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.82 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-28
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2015 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2015 roku

Komentarz do wyników 9 Listopada 2015

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (195.071 tys. PLN) wyższe o 16,9% niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku (166.867 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 17,2%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 17,0%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku wyniosły 2.510 tys. PLN i były niższe o 2,1% niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku (2.563 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku (45.448 tys. PLN) spadł o 32,2% (tj. o 21.611 tys. PLN) w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (67.059 tys. PLN). Decydujący wpływ na taką sytuację miał poziom kosztu utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni ujętych w koszcie własnym sprzedaży (usługi obce), który był niższy o 22.808 tys. PLN w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również spadek kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku w wysokości 149.623 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 49,9%) niż 99.808 tys. PLN w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego.

W porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2014 roku (3.167 tys. PLN) w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku (6.160 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 94,5% pozostałe przychody operacyjne, w wyniku wyższych przychodów z czynszów dzierżawnych z tytułu użytkowania nieruchomości w pasie autostrady A4 Katowice-Kraków spowodowanych refakturowaniem kosztów podatku od nieruchomości za lata ubiegłe. Natomiast również w tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (23.934 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 21,3%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (19.737 tys. PLN). Główny wpływ na taką sytuację miał wzrost kosztów podatku od nieruchomości w związku z zapłatą podatku za lata ubiegłe. Pozostałe koszty operacyjne w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku w wysokości 106 tys. PLN były niższe niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku, gdy wyniosły 371 tys. PLN, lecz ze względu na ich udział w strukturze kosztów nie wpłynęły one znacząco na zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2015 roku (131.743 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku ujemne saldo na działalności finansowej (16.666 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 18,9%) niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku (20.561 tys. PLN). Zaważyły na tym głównie sukcesywna spłata zobowiązań z tytułu kredytów przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji długoterminowych i środków pieniężnych oraz obniżka stóp procentowych, która oprócz obniżenia odsetek od kredytu ale też i rachunków bankowy oraz lokat, zmniejszyła również wartość dyskonta rezerw.

W efekcie działalności prowadzonej w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 85,9%) zysk netto w wysokości 93.376 tys. PLN w porównaniu do 50.233 PLN zysku netto w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2015 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry