do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2018 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2018 roku

Komentarz do wyników 2 Sierpnia 2018

W I półroczu 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (160.244 tys. PLN) wyższe o 6,5% niż w I półroczu 2017 roku (150.466 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 6,6%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 6,6%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w I półroczu 2018 roku wyniosły 1.635 tys. PLN, czyli są na porównywalnym poziomie jak w I półroczu 2017 roku (1.626 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I półrocza 2018 roku (19.740 tys. PLN) spadł o 36,5% (tj. o 11.348 tys. PLN) w porównaniu do I półrocza 2017 roku (31.088 tys. PLN), głównie w efekcie spadku kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (spadek o 15.634 tys. PLN).

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów i spadek kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I półroczu 2018 roku w wysokości 140.504 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 17,7%), niż 119.378 tys. PLN w I półroczu roku poprzedniego.

W porównaniu do I półrocza 2017 roku (1.782 tys. PLN), w I półroczu 2018 roku (4.910 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 175,5% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (3.005 tys. PLN). W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (18.393 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 15,8%), niż w I półroczu roku poprzedniego (15.886 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2018 roku w wysokości 3.169 tys. PLN były wyższe, niż w I półroczu 2017 roku, gdy wyniosły 216 tys. PLN, głównie z powodu korekty przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych za lata ubiegłe w rezultacie otrzymanego zwrotu podatku od nieruchomości (3.005 tys. PLN). W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za I półroczu 2018 roku wyniósł 123.852 tys. PLN.

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I półroczu 2018 roku ujemne saldo działalności finansowej (6.361 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 32,6%), niż w I półroczu 2017 roku (9.442 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych.

W efekcie działalności prowadzonej w I półroczu 2018 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 22,4%) zysk netto w wysokości 94.058 tys. PLN, w porównaniu do 76.857 tys. PLN zysku netto uzyskanego w I półroczu roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I półrocze 2018 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry