do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-28
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2016 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2016 roku

Komentarz do wyników 1 Sierpnia 2016

W I półroczu 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (137.643 tys. PLN) wyższe o 15,4% niż w I półroczu 2015 roku (119.237 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 15,6%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 15,7%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w I półroczu 2016 roku wyniosły 1.706 tys. PLN i były wyższe o 1,7% w porównaniu do I półrocza 2015 roku (1.678 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I półrocza 2016 roku (23.683 tys. PLN) spadł o 41,8% (tj. o 17.022tys. PLN) w porównaniu do I półrocza 2015 roku (40.705 tys. PLN). Decydujący wpływ na taką sytuację miał poziom kosztu utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni ujętych w koszcie własnym sprzedaży (usługi obce), który był niższy o 18.238 tys. PLN w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również spadek kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I półroczu 2016 roku w wysokości 113.960 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 45,1 %) niż 78.532 tys. PLN w I półroczu roku poprzedniego.

W porównaniu do I półrocza 2015 roku (3.939 tys. PLN) w I półroczu 2016 roku (1.747 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 55,6% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu czynszów dzierżawnych z tytułu użytkowania nieruchomości w pasie autostrady A4 Katowice-Kraków gdzie, w przeciwieństwie do roku obecnego, w roku ubiegłym wykazano dodatkowe przychody z tytułu refakturowania na dzierżawców kosztów podatku od nieruchomości za lata ubiegłe. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (15.079 tys. PLN) na poziomie niższym (spadek o 4,3%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (15.756 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2016 roku w wysokości 66 tys. PLN były również niższe niż w I półroczu 2015 roku, gdy wyniosły 82 tys. PLN, mimo to ze względu na ich udział w strukturze kosztów nie wpłynęły one znacząco na zysk z działalności operacyjnej za I półrocze 2016 (100.562 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I półroczu 2016 roku ujemne saldo działalności finansowej (10.305 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 9,1%) niż w I połowie 2015 roku (11.307 tys. PLN). Spadek ten wynikał z obniżki stóp procentowych (wpływającej na bilans odsetek od lokat i kredytu i odwrócenie dyskonta rezerw) oraz spłaty kredytu.

W efekcie działalności prowadzonej w I połowie 2016 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 62,6%) zysk netto w wysokości 73.243 tys. PLN w porównaniu do 45.048 tys. PLN zysku netto w I połowie roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I półrocze 2016 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry