do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2015 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2015 roku

Komentarz do wyników 31 Lipca 2015

W I półroczu 2015 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (119.237 tys. PLN) wyższe o 14,0% niż w I półroczu 2014 roku (104.552 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 14,3%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 14,1%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w I półroczu 2015 roku wyniosły 1.678 tys. PLN i były niższe o 3,1% niż w I półroczu 2014 roku (1.732 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w I półroczu 2015 roku (40.705 tys. PLN) spadł o 6,7% (tj. o 2.916 tys. PLN) w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (43.621 tys. PLN). Decydujący wpływ na taką sytuację miał poziom kosztu utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni ujętych w koszcie własnym sprzedaży (usługi obce), który był niższy o 3.721 tys. PLN w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również spadek kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I półroczu 2015 roku w wysokości 78.532 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 28,9%) niż 60.931 tys. PLN w I półroczu roku poprzedniego.

W porównaniu do I półrocza 2014 roku (2.438 tys. PLN) w I półroczu 2015 roku (3.939 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 61,6% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu wyższych przychodów z tytułu czynszów dzierżawnych z tytułu użytkowania nieruchomości w pasie autostrady A4 Katowice-Kraków, w tym 2.330 tys. PLN z tytułu refakturowania kosztów podatku od nieruchomości za lata ubiegłe. Natomiast również w tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (15.756 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 20,2%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (13.103 tys. PLN). Główny wpływ na taką sytuację miał wzrost kosztów podatku od nieruchomości w związku z zapłatą podatku za lata ubiegłe w kwocie 2.330 tys. PLN. Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2015 roku w wysokości 82 tys. PLN były wyższe niż w I półroczu 2014 roku, gdy wyniosły 68 tys. PLN, lecz ze względu na ich udział w strukturze kosztów nie wpłynęły one znacząco na zysk z działalności operacyjnej za I półrocze 2015 roku (66.633 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I półroczu 2015 roku ujemne saldo na działalności finansowej (11.307 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 18,2%) niż w I półroczu 2014 roku (13.829 tys. PLN). Zaważyła na tym głównie obniżka stóp procentowych, która przełożyła się na niższą wartość odsetek od kredytu, niższą wartość dyskonta rezerw oraz niższe przychody z tytułu odsetek z rachunków bankowych i lokat.

W efekcie działalności prowadzonej w I półroczu 2015 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 57,0%) zysk netto w wysokości 45.048 tys. PLN w porównaniu do 28.691 tys. PLN zysku netto w I półroczu roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I półrocze 2015 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry