do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-19
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2015 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2015 roku

Komentarz do wyników 8 Maja 2015

W I kwartale 2015 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (54.263 tys PLN) wyższe o 10,0% niż w I kwartale 2014 roku (49.337 tys PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 10,2%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 9,8%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w I kwartale 2015 roku wyniosły 841 tys. PLN i utrzymały się na poziomie zbliżonym do I kwartału 2014 roku (872 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I kwartału 2015 roku (20.093 tys. PLN) utrzymał się na poziomie zbliżonym do I kwartału 2014 roku (20.201 tys. PLN).

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również poziom kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2015 roku w wysokości 34.170 tys. PLN osiągnął poziom wyższy (wzrost o 17,3%) niż 29.136 tys. PLN w I kwartale roku poprzedniego.

W porównaniu do I kwartału 2014 roku (1.707 tys. PLN) w I kwartale 2015 roku (923 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 45,9% pozostałe przychody operacyjne, głownie z powodu wykazania mniejszego rozwiązania rezerw i odpisów. Natomiast również w tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (6.203 tys. PLN) na poziomie niższym (spadek o 1,4%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (6.288 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2015 roku w wysokości 18 tys. PLN były również niższe niż w I kwartale 2014 roku, gdy wyniosły 51 tys. PLN, lecz ze względu na ich udział w strukturze kosztów nie wpłynęły one znacząco na zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2015 (28.872 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I kwartale 2015 roku ujemne saldo działalności finansowej (5.956 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 12,3%) niż w I kwartale 2014 roku (6.789 tys. PLN). Zaważyła na tym głównie obniżka stóp procentowych, która przełożyła się na niższą kwotę odwrócenia dyskonta rezerw.

W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale 2015 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 30,2%) zysk netto w wysokości 18.859 tys. PLN w porównaniu do 14.484 tys. PLN zysku netto w I kwartale roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2015 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry