do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2018 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2018 roku

Komentarz do wyników 10 Maja 2018

W I kwartale 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (75.915 tys. PLN) wyższe o 7,9% niż w I kwartale 2017 roku (70.360 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 8,0%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 8,1%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj ). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w I kwartale 2018 roku wyniosły 814 tys. PLN, czyli są na porównywalnym poziomie jak w I kwartale 2017 roku (821 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w ciągu I kwartału 2018 roku (21.601 tys. PLN) wzrósł o 105,3% (tj. o 11.079 tys. PLN) w porównaniu do I kwartału 2017 roku (10.522 tys. PLN), głównie w efekcie wzrostu kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (wzrost o 9.342 tys. PLN). Decydujący wpływ na tę sytuację miał niższy poziom tych kosztów w I kwartale 2017 roku, w którym dokonano rozwiązania części rezerwy w wyniku zmiany szacunków.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2018 roku w wysokości 54.314 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 9,2%), niż 59.838 tys. PLN w I kwartale roku poprzedniego.

W porównaniu do I kwartału 2017 roku (868 tys. PLN), w I kwartale 2018 roku (3.747 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 331,7% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (3.005 tys. PLN). W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (8.410 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 10,6%), niż w I kwartale roku poprzedniego (7.607 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2018 roku w wysokości 3.051 tys. PLN były wyższe, niż w I kwartale 2017 roku, gdy wyniosły 51 tys. PLN, głównie z powodu korekty przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych za lata ubiegłe w rezultacie otrzymanego zwrotu podatku od nieruchomości (3.005 tys. PLN). W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2018 roku wyniósł 46.587 tys. PLN.

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I kwartale 2018 roku ujemne saldo działalności finansowej (3.326 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 30,5%), niż w I kwartale 2017 roku (4.787 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych.

W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale 2018 roku Grupa osiągnęła niższy (spadek o 10,1%) zysk netto w wysokości 35.057 tys. PLN, w porównaniu do 38.986 tys. PLN zysku netto uzyskanego w I kwartale roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2018 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry