do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2017 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2017 roku

Komentarz do wyników 2 Marca 2018

W 2017 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (318.831 tys. PLN) wyższe o 8,9% niż w 2016 roku (292.853 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 9,0%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w 2017 roku wyniosły 3.235 tys. PLN, czyli są na poziomie niższym, niż w 2016 roku (3.364 tys. PLN).

Koszt własny sprzedaży Grupy w 2017 roku (70.507 tys. PLN) wzrósł o 72,6% (tj. o 29.653 tys. PLN) w porównaniu do 2016 roku (40.854 tys. PLN), głównie w efekcie wzrostu kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (wzrost o 24.837 tys. PLN). Decydujący wpływ na tę sytuację miał niższy poziom kosztów w roku 2016, w którym dokonano obniżenia rezerwy w wyniku zmiany szacunków.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 2017 roku w wysokości 248.324 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 1,5%), niż 251.999 tys. PLN w roku poprzednim.

W porównaniu do 2016 roku (4.917 tys. PLN), w 2017 roku (4.272 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 13,1% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu niższej kwoty otrzymanych odszkodowań. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (35.845 tys. PLN) na poziomie wyższym (wzrost o 5,9%), niż w roku poprzednim (33.843 tys. PLN). Pozostałe koszty operacyjne w 2017 roku w wysokości 342 tys. PLN były wyższe, niż w 2016 roku, gdy wyniosły 312 tys. PLN, lecz ze względu na ich relatywnie mały udział w strukturze kosztów nie wpłynęły znacząco na zysk z działalności operacyjnej za 2017 rok (216.409 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w 2017 roku ujemne saldo działalności finansowej (18.196 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 14,0%), niż w 2016 roku (21.158 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań kredytowych.

W efekcie działalności prowadzonej w 2017 roku Grupa osiągnęła niższy (spadek o 3,9%) zysk netto w wysokości 158.780 tys. PLN, w porównaniu do 165.294 tys. PLN zysku netto uzyskanego w roku poprzednim.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2017 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry