do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.03 zł 8.21% 0.23zł 2024-04-24
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2014 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2014 roku

Komentarz do wyników 9 Marca 2015

W 2014 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 7,8% niż w 2013 roku, głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad, w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 7,9%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z działalnością autostradową w 2014 roku wyniosły 3.432 tys. PLN i były wyższe o 1,8% niż w 2013 roku (3.370 tys. PLN).

Równolegle w ciągu 2014 roku Grupa odnotowała wzrost (o 35,8%) kosztu własnego sprzedaży w porównaniu do 2013 roku, głównie w wyniku wyższych kosztów utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni w związku ze zmianą szacunków.

Uwzględniając wyżej opisany wzrost przychodów jak i również poziom kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 2014 roku w wysokości 133.000 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 5,4%) niż 140.578 tys. PLN w roku poprzednim.

W porównaniu do 2013 roku (5.376 tys. PLN) w 2014 roku (4.603 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 14,4% pozostałe przychody operacyjne, głownie z powodu wykazania mniejszych odsetek od należności oraz mniejszego rozwiązania rezerw i odpisów. Natomiast również w tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (29.746 tys. PLN) na poziomie niższym (spadek o 2,1%) niż w roku poprzednim (30.396 tys. PLN).

Pozostałe koszty operacyjne w 2014 roku w wysokości 597 tys. PLN były wyższe niż w 2013 roku, gdy wyniosły 356 tys. PLN, głównie w wyniku wykazanej straty z likwidacji rzeczowych aktywów.

Warto również podkreślić, iż odnotowane w 2014 roku ujemne saldo działalności finansowej (26.859 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 25,0%) niż w 2013 roku (35.819 tys. PLN). Zaważyły na tym głównie zmniejszenie poziomu zadłużenia netto oraz obniżka stóp procentowych, które obydwie przełożyły się na niższą wartość odsetek od kredytu, niższą wartość dyskonta rezerw oraz niższe przychody z tytułu odsetek z rachunków bankowych i lokat.

W efekcie działalności prowadzonej w 2014 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 4,8%) zysk netto w wysokości 65.403 tys. PLN w porównaniu do 62.435 tys. PLN zysku netto w roku poprzednim. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok 2014 znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry