do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.82 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-28
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 9/2022 - Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy

Raport nr 9/2022 - Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy

Raporty bieżące 2022-03-04 14:07

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka") informuje, że w dniu 4 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

W przedmiotowym wniosku Zarząd Spółki zaproponował, aby:

  • zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy;
  • dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 59.342.885,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:
  1. środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
  2. środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 1.226.260,98 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
  3. środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 393.156,02 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze).

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 9/2022.pdf 04.03.2022 116.08KB Plik: Raport nr 9/2022.pdf

do góry