do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 7/2022 - Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy

Raport nr 7/2022 - Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy

Raporty bieżące 2022-02-28 10:54

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka") informuje, że 28 lutego 2022 roku podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 o następującej treści:

„Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) proponuje:

  1. zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy;
  2. dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 59.342.885,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:
  1. środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
  2. środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 1.226.260,98 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
  3. środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 393.156,02 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze).

 Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zarząd Spółki proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi następujące istotne czynniki:

  1. wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową Spółki w 2021 r.,
  2. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.,
  3. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.”

Ww. wniosek Zarządu Spółki wymaga oceny i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 7/2022.pdf 28.02.2022 128.01KB Plik: Raport nr 7/2022.pdf

do góry