do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.24 zł 0.93% 0.03zł 2020-02-18
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 13 - Liczba akcji objętych dywidendą

Raport nr 13 - Liczba akcji objętych dywidendą

Raporty bieżące 2018-04-04 15:04

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2018 roku podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 71.705.986,67 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), tj. po 29 gr (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję.

Równocześnie Emitent informuje, że:

  1. liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);
  2. dzień dywidendy to 18 kwietnia 2018 roku;
  3. termin wypłaty dywidendy to 18 maja 2018 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie (informacje bieżące i okresowe) i § 38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 13 - Liczba akcji objętych dywidendą 04.04.2018 119.01KB Plik: Raport nr 13 - Liczba akcji objętych dywidendą

do góry