do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.24 zł 0.31% 0.01zł 2019-10-17
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 12 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

Raport nr 12 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

Raporty bieżące 2018-04-04 14:57

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 4 kwietnia 2018 roku w Katowicach, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali 167.279.798 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 67,65 % kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki była spółka Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 90,46% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki

Na powyższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, wybiera Pana Rafała Sasiaka (Sasiak) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.279.798, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, postanawia - zgodnie z §10a Regulaminu Walnego Zgromadzenia - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.279.798, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.279.798, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt  1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:

 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 419.487.993,55 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy),
 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, zamykające się kwotą zysku netto 73.208.489,51 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 73.210.703,80 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy siedemset trzy złote osiemdziesiąt groszy),
 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28.741.691,16 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych szesnaście groszy),
 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 25.268.484,87 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy),
 5. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt  6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z  działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujące:

 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.438.346 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, zamykające się kwotą zysku netto 158.780 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 161.506 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów pięćset sześć tysięcy złotych),
 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 111.345 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 29.941 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
 5. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 73.208.489,51 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób:

 1. kwotę 1.502.502,84 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące pięćset dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
 2. kwotę 71.705.986,67 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 29 groszy (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki ustala dzień 18 kwietnia 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 18 maja 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.279.798, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt  3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,  Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt  3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Nicoló Caffo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicolò Caffo z wykonania obowiązków z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  Marco Pace z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace z wykonania obowiązków z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  Massimo Sonego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Sonego z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 167.279.798 akcji, co stanowi 67,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 167.279.798, w tym: głosów „za” 167.253.558, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26.240.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

do góry