do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.24 zł 0.31% 0.01zł 2019-10-17
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 14 - Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2018 roku (kończący się 31 marca 2018 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2018 roku

Raport nr 14 - Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2018 roku (kończący się 31 marca 2018 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2018 roku

Raporty bieżące 2018-04-30 11:42

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej:

  1. wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2018 roku kończący się 31 marca 2018 roku (załącznik nr 1),
  2. informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po I kwartale 2018 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-marzec 2018 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na dane finansowe po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za I kwartał 2018 roku, tj. do dnia 10 maja 2018 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 

do góry