do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.45 zł -2% -0.05zł 2023-10-02

Regulamin Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNEI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. (zwana dalej Radą Nadzorcza lub Radą) działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

§2

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a szczegółowy zakres uprawnień określa § 18 Statutu Spółki.

§3

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach oraz w sposób przewidziany w § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, a także przez czynności o charakterze nadzorczym i kontrolnym we wszystkich dziedzinach działania Spółki. 

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§4

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków wybieranych w sposób określony w Statucie Spółki, a swoje prawa i obowiązki członkowie Rady Nadzorczej wykonują osobiście.

§5

 1. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Jednocześnie, zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i każdy z jej członków może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
  1. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
  2. w razie rezygnacji z pełnionej funkcji,
  3. w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie z dniem przyjęcia stosownej uchwały,
  4. w razie śmierci członka Rady Nadzorczej.
 3. W skład Rady Nadzorczej wchodzą dwaj członkowie spełniający kryteria niezależności, o których mowa w pkt.II.Z.3 i następnych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (obowiązujących począwszy od 1 stycznia 2016 roku).
 4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie przez członka Rady Nadzorczej chociaż jednej z cech świadczących o jego niezależności.
 5. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
 6. Członek Rady Nadzorczej oraz osoba blisko z nim związana w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zobowiązani są do przekazywania Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego informacji o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi dokonanymi przez te osoby na własny rachunek.
 7. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest w rocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.
 8. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
  1. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
  2. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: - składu Rady i jej komitetów, - spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, - liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie, - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
  3. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  4. ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki wszechstronności i różnorodności wobec organów Spółki, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego albo informację o braku takiej polityki.

§6

Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady składa na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wniosek o uzupełnienie jej składu.

§7

Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD

§8

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na żądanie Zarządu lub członka Rady zawierające proponowany porządek obrad w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§9

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad powinno być wysłane w terminie co najmniej 7 dni przed jej terminem listami poleconymi, faksem lub pocztą elektroniczną. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może powyższy termin skrócić.
 2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, zawiadamia pismem, telefonem, faksem lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynie swojej nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na adres siedziby Spółki.
 3. Za dystrybucję materiałów i ich ochronę odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

§10

 1. Porządek posiedzenia ustala zwołujący posiedzenie, bądź z jego upoważnienia sekretarz Rady z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia zgłoszonych w trybie § 8.2. Regulaminu.
 2. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad oraz na głosowanie w sprawie nie objętej wcześniej porządkiem obrad.

§11

 1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, który zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom. W przypadku nieobecności Przewodniczącego funkcję tę wykonuje Zastępca.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

§12

 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę oddanych ważnych głosów przy obecności co najmniej połowy - prawidłowo zawiadomionego składu Rady.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie ma miejsce przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członka Zarządu lub całego Zarządu, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym, Rada może bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu uchwalić tajne głosowanie w każdej sprawie.

§13

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały (tryb obiegowy).

§14

 1. Na posiedzeniach oprócz uchwał Rada Nadzorcza podejmuje inne postanowienia w formie opinii i wniosków dla Walnego Zgromadzenia oraz zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.
 2. Przy podejmowaniu postanowień stosuje się zasady jak przy podejmowaniu uchwał.

§15

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół posiedzenia powinien stwierdzać datę i porządek posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz osób zaproszonych; stwierdzenie czy Rada jest zdolna do podejmowania uchwał i czy wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu; ilość głosów oddanych przy głosowaniu nad poszczególnymi postanowieniami wraz z ich treścią oraz zdania odrębne.

§16

Protokół posiedzenia podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. Podpisanie może nastąpić na kolejnym posiedzeniu Rady. Odmowa podpisania powinna zostać umotywowana na piśmie.

§17

 1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana prowadzić księgę protokołów z posiedzeń.
 2. Rada Nadzorcza oddzielnie prowadzi księgę uchwał, w której przechowywane są tylko uchwały podjęte przez Radę. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca oraz Sekretarz (ewentualnie członek Rady sporządzający protokół).
 3. Za sporządzenie protokołów, prowadzenie Księgi Protokołów oraz Księgi Uchwał odpowiedzialny jest Sekretarz Rady Nadzorczej.

§18

 1. Prezes Zarządu Spółki zapraszany jest na posiedzenia Rady Nadzorczej i może w nich uczestniczyć.
 2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą zostać zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej także inne osoby.
 3. Prezes Zarządu może zwrócić się z wnioskiem o zaproszenie innych członków Zarządu, prokurentów lub pełnomocników na poszczególne punkty porządku obrad. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ

§19

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności.
 2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  1. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania wyników ocen, o których mowa w pkt.1 i pkt.2.
 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
  1. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  2. powoływanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w głosowaniu tajnym),
  3. zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym ustalanie wynagrodzenia oraz innych warunków wykonywania funkcji członka Zarządu,
  4. ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w przypadku powierzenia tego typu uprawnienia przez Walne Zgromadzenie,
  5. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w głosowaniu tajnym),
  6. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  7. udzielanie zgody na zmniejszenie zatrudnienia, jeśli ma ono charakter tzw. zwolnienia grupowego w rozumieniu przepisów,
  8. wybór biegłego rewidenta/firmy audytorskiej przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia. Przekazanie uzasadnienia następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu,
  9. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej pięciu milionów złotych,
  10. udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych spółkach, których wartość jednorazowo przekracza jeden milion złotych lub 25% w kapitale zakładowym takiej spółki,
  11. udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą oddziału lub przedstawicielstwa,
  12. zatwierdzanie planu inwestycyjnego dla Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.,
  13. opiniowanie projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd na Walnych Zgromadzeniach,
  14. wyrażanie zgody na udzielenie gwarancji lub poręczeń, a także na zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych, których wartość jednorazowo przekracza pięć milionów złotych,
  15. wyrażanie na wniosek Zarządu zgody na emisję obligacji innych, niż zamienne i z prawem pierwszeństwa,
  16. na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji,
  17. na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanowienia na nim prawa użytkowania,
  18. na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie zbycia akcji i udziałów w spółkach, dla których Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach jest spółką dominującą.

§20

 1. Rada Nadzorcza uprawniona jest - za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów - do zlecenia wykonywania dla swoich potrzeb, na koszt Spółki ekspertyz, analiz i innych opracowań niezbędnych do realizowania swoich statutowych celów.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

§21

Przewodniczący Rady - realizując ustalenia Rady Nadzorczej - może wnioskować zwołanie posiedzenia Zarządu Spółki ze wskazaniem poszczególnych spraw będących przedmiotem porządku obrad posiedzenia Zarządu.  

§22

 1. Rada Nadzorcza lub działający na podstawie delegacji Rady poszczególni jej członkowie mają prawo kontrolować pełny zakres działalności Spółki, a w szczególności:
  1. badać wszystkie dokumenty Spółki,
  2. żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
  3. dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
 2. W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety: Komitet Wynagrodzeń i Komitet Audytu, działające jako organy doradcze i opiniotwórcze dla Rady Nadzorczej, w oparciu o Regulaminy, stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu.
 3. Członkowie Komitetów powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków
 4. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, z czego przynajmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący powinna spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) wymienione w §3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu. Liczbę członków Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza.
 5. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Wynagrodzeń powinna spełniać kryteria niezależności określone w §5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej.
 6. Komitety ze swojego składu wybierają Przewodniczącego.
 7. Pracami Komitetów kierują Przewodniczący Komitetów. Sprawują oni również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, dystrybucją dokumentów, i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetów, korzystając w powyższym zakresie z zasobów Spółki.
 8. Do trybu zwoływania posiedzeń Komitetów oraz podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio przepisy o trybie zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki, chyba że regulaminy Komitetów stanowią inaczej.
 9. Osoby niebędące członkami Komitetów mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach wyłącznie na jego zaproszenie.
 10. Komitety mogą zaprosić lub zażądać udziału określonych członków władz lub ekspertów.
 11. Komitety są uprawnione do żądania, w szczególności od członków Zarządu, wszelkich koniecznych informacji lub niezależnej porady fachowej w sprawach leżących w ich kompetencji.
 12. Spółka podaje co roku do wiadomości publicznej, poprzez publikację na stronie internetowej oświadczenia istniejących Komitetów, dotyczące ich składu, liczby odbytych posiedzeń i uczestnictwa w posiedzeniach w ciągu roku oraz głównych działań. Spółka upublicznia również Regulaminy Komitetów, zawierające zakres ich uprawnień, wyjaśniający ich rolę i kompetencje przekazane przez Radę Nadzorczą.

§23

Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej, przy pełnieniu obowiązków, stanowią tajemnice służbową. 

§24

 1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
 2. Członkowie Rady delegowani do wykonywania nadzoru, o którym mowa powyżej, mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Rady.

§25

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§26

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

§27

 1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
 2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
 3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Spółka.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Stalexport Autostrady S.A. został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 16.10.2017 r. uchwałą nr 04/10//2017.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf STXA - Regulamin Rady Nadzorczej 20.09.2018 798.9KB Plik: STXA - Regulamin Rady Nadzorczej
pdf STXA - Regulamin Komitetu Audytu 20.09.2018 347.84KB Plik: STXA - Regulamin Komitetu Audytu
pdf STXA - Regulamin Komitetu Wynagrodzeń 20.09.2018 307.52KB Plik: STXA - Regulamin Komitetu Wynagrodzeń

do góry