do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21

Raport nr 86/2020

Aktualności 24 Listopada 2020

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 24 listopada 2020 roku w Katowicach, po zarządzonej w dniu 18 listopada 2020 roku przerwie, zostało wznowione Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 155.837.212 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 63,03% kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu była spółka Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 97,10% w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następującą uchwałę:

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§1

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust.4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623, z późń. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) poprzez dodanie w § 10 ustępu 6 w następującym brzmieniu:

„Zważywszy na wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w dniu 20 marca 2020 roku, dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie zasad wynagradzania w okresie przejściowym (2019-2020), Rada Nadzorcza może - zamiast stosować postanowienia § 7 a w szczególności jego ust. 13 - wyznaczyć zadania premiowe dla Rocznego Programu Motywacyjnego obejmującego rok 2020 jak również dla Trzyletniego Programu Motywacyjnego obejmującego lata 2019-2021 i decydować o ich przyznaniu zgodnie z wewnętrznymi praktykami stosowanymi w Spółce przed 1 czerwca 2020 i wynikającymi z uprawnień Rady Nadzorczej w przedmiocie ustalania wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z par. 18 ust. 3 Statutu Spółki”.

2. Jednolity tekst Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 155.837.212 akcji, co stanowi 63,03 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 155.837.212, w tym: głosów „za” 151.325.463, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 4.511.749.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 86/2020.pdf 24.11.2020 194.1KB Plik: Raport nr 86/2020.pdf
pdf Załącznik nr 1.pdf 24.11.2020 231.47KB Plik: Załącznik nr 1.pdf

udostępnij
do góry