do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 84/2020

Aktualności 19 Listopada 2020

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 35/2019 z 23 grudnia 2019 r., nr 11/2020 z 11 marca 2020 r., nr 13/2020 z 19 marca 2020 r., nr 33/2020 z 25 maja 2020 r. oraz nr 43/2020 z 23 czerwca 2020 r., Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”) informuje, że został poinformowany przez spółkę zależną Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM”) o otrzymaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach („WSA”) z 20 października 2020 r. w sprawie skargi SAM z 23 czerwca 2020 r. na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) z dnia 15 maja 2020 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z ww. wyrokiem, WSA w Gliwicach:

  1. uchylił zaskarżone postanowienie KIS
  2. zasądził od Dyrektora KIS na rzecz SAM kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Dyrektorowi KIS przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od otrzymania wyroku WSA.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 84/2020.pdf 19.11.2020 127.79KB Plik: Raport nr 84/2020.pdf

udostępnij
do góry