do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14

Raport nr 8/2023

Aktualności 27 Lutego 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka") informuje, że 27 lutego 2023 roku podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 o następującej treści:

„Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) proponuje:

1) zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 48.977.202,72(słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa  złote siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy;

2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 49.452.404,60 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta cztery złote sześćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze),

b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 11.234,78 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy),

c) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 463.967,10 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zarząd Spółki proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi następujące istotne czynniki:

  1. wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową Spółki w 2022 r.,
  2. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.,
  3. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A."

Ww. wniosek Zarządu Spółki wymaga oceny i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 8/2023.pdf 27.02.2023 127.17KB Plik: Raport nr 8/2023.pdf

udostępnij
do góry