do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 8/2020

Aktualności 28 Lutego 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) - spółki w 100 % zależnej od Spółki - dokonała oceny wniosku Zarządu SAM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAM S.A. o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd.

W przedmiotowym wniosku Zarząd SAM S.A. zaproponował, aby:

1)    zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 70.646.254,86 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złotych osiemdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 3.523.998,25 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,

b) kwotę 455.367,60 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,

c) kwotę 66.666.889,01 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SAM S.A.;

2)    wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza SAM S.A. w łącznej kwocie 131.160.889,01 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i jeden grosz), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) kwota 66.666.889,01 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz), która pochodzi z zysku netto SAM S.A. za rok obrotowy 2019 przeznaczonego, na podstawie pkt 1.c powyżej, na wypłatę dywidendy,

b) kwota 64.494.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), która pochodzi z kwoty przenoszonej z kapitału rezerwowego SAM S.A. utworzonego z zysku netto, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAM S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 8/2020.pdf 28.02.2020 125.57KB Plik: Raport nr 8/2020.pdf

udostępnij
do góry