do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14

Raport nr 7/2020

Aktualności 28 Lutego 2020

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka Przejmująca” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., raportów bieżących nr 23/2019, nr 24/2019, nr 25/2019 i nr 26/2019, wszystkich z dnia 30 września 2019 r., oraz raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 15 października 2019 r. informuje, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia transgranicznego Emitenta z jego jednoosobową spółką zależną, Stalexport Autoroute S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie transgraniczne spółek nastąpiło na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i przyjętym w dniu 30 września 2019 r. przez Zarządy obu łączących się spółek, tj. przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w trybie art. 516(1) w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 515 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „k.s.h”) oraz art. 278 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych z późniejszymi zmianami.

Stosownie do treści art. 494 § 1 k.s.h. Emitent wstąpił z dniem połączenia, tj. z dniem 28 lutego 2020 r., we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana została zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego rozwiązana bez likwidacji.

Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną ma na celu uproszczenie struktury grupy kapitałowej Emitenta oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania poprzez zakończenie działalności gospodarczej Spółki Przejmowanej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 7/2020.pdf 28.02.2020 126.2KB Plik: Raport nr 7/2020.pdf

udostępnij
do góry