do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14

Raport nr 6/2020

Aktualności 28 Lutego 2020

Raport nr 6/2020

Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy

 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka") informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.

W przedmiotowym wniosku Zarząd Spółki zaproponował, aby:

1)     zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10.396.725,91 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy;

2)     dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 12.363.101,15 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto jeden złotych piętnaście groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 5 gr (słownie: pięć groszy), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10.396.725,91 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),

b) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku, w kwocie 1.966.375,24 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze).

 Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 6/2020.pdf 28.02.2020 122.46KB Plik: Raport nr 6/2020.pdf

udostępnij
do góry