do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 7/2019

Aktualności 28 Lutego 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka") informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosków Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskami przedstawionym przez Zarząd Spółki.

W przedmiotowych wnioskach Zarząd Spółki zaproponował, aby:

  1. zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 4.431.996,31 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.,
  2. dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 91.486.948,51 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 37 groszy (słownie: trzydzieści siedem groszy).

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 7/2019.pdf 28.02.2019 117.4KB Plik: Raport nr 7/2019.pdf

udostępnij
do góry