do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.98 zł -1.65% -0.05zł 2024-04-25

Raport nr 6/2019

Aktualności 22 Lutego 2019

Wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka") informuje, że 22 lutego 2019 roku podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosków w sprawie:

  1. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
  2. wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

W przedmiotowych wnioskach Zarząd Spółki proponuje, aby:

  1. zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 431.996,31 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.,
  2. dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 91.486.948,51 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 37 groszy (słownie: trzydzieści siedem groszy).

Rada Nadzorcza Spółki dokona oceny przedłożonych wniosków Zarządu Spółki oraz zaopiniuje stosowne projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Natomiast ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 6/2019 22.02.2019 119.52KB Plik: Raport nr 6/2019

udostępnij
do góry