do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0% 0zł 2024-05-27

Raport nr 5/2020

Aktualności 21 Lutego 2020

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka") informuje, że 21 lutego 2020 roku:

I. podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy o następującej treści:

 „Zarząd Stalexport Autostrady S.A. proponuje:

1) zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10.396.725,91 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy;

2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 12.363.101,15 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto jeden złotych piętnaście groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 5 gr (słownie: pięć groszy), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10.396.725,91 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),

b) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku, w kwocie 1.966.375,24 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze).”

II. Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) przyjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Radzie Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SAM.S.A. wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy o następującej treści:

„Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. proponuje:

1) zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 70.646.254,86 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złotych osiemdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 3.523.998,25 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,

b) kwotę 455.367,60 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,

c) kwotę 66.666.889,01 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

2) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza Spółki w łącznej kwocie 131.160.889,01 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i jeden grosz), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) kwota 66.666.889,01 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz), która pochodzi z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 przeznaczonego, na podstawie pkt 1.c powyżej, na wypłatę dywidendy,

b) kwota 64.494.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), która pochodzi z kwoty przenoszonej z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku netto, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

Ww. wnioski Zarządu Spółki oraz Zarządu SAM S.A. wymagają oceny i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki i Radę Nadzorczą SAM S.A.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i SAM S.A., w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmą odpowiednio Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAM S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 5_2020.pdf 21.02.2020 133.69KB Plik: Raport nr 5_2020.pdf

udostępnij
do góry