do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 3/2024

Aktualności 13 Lutego 2024

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej:

  1. wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023, kończący się 31 grudnia 2023 roku (załącznik nr 1),
  2. informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2023 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - grudzień 2023 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na dane finansowe po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za rok 2023, tj. do dnia 14 marca 2023 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i  2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 3/2024.pdf 13.02.2024 178.54KB Plik: Raport nr 3/2024.pdf
pdf Załacznik 1.pdf 13.02.2024 508.9KB Plik: Załacznik 1.pdf
pdf Załacznik 2.pdf 13.02.2024 559.78KB Plik: Załacznik 2.pdf

udostępnij
do góry