do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-28

Raport nr 4/2024

Aktualności 11 Marca 2024

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka") informuje, że 11 marca 2024 roku podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 o następującej treści:

„Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) proponuje:

1) zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 111.732.382,94 (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć:

  1. w kwocie 111.574,29 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy) na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2023 związanej z  aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze;
  2. w kwocie 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy) na wypłatę dywidendy
  3. w kwocie 352.898,30 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy) przenieść na kapitał zapasowy.

2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 45 gr (słownie: czterdzieści pięć groszy).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zarząd Spółki proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi następujące istotne czynniki:

  1. wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową Spółki w 2023 r.,
  2. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.,
  3. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.”

Ww. wniosek Zarządu Spółki wymaga oceny i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 4_2024_wniosek podział zysku STXA.pdf 11.03.2024 125.73KB Plik: Raport nr 4_2024_wniosek podział zysku STXA.pdf

udostępnij
do góry