do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21

Raport nr 29/2023

Aktualności 8 Listopada 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dnia 8 listopada 2023 r. Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (spółki zależnej Emitenta) podjął uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 o następującej treści:

Uchwała nr 02/11/2023

Zarządu
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
 z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023

1. Na podstawie § 12 ust. 3 i § 30 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. postanawia o wypłacie na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, według następujących warunków i zasad:

a) wypłata zaliczki nastąpi w terminie od dnia 18.12.2023 r. do dnia 29.12.2023 r.;

b) łączna kwota zaliczki będzie wynosić 51.141.681,23 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 23/100);

c) wypłata zaliczki nastąpi w całości ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym;

d) ustalenie akcjonariuszy uprawionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu poprzedzającym wypłatę zaliczki.

2. Wypłata zaliczki nastąpi po uprzedniej zgodzie na jej dokonanie udzielonej przez Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 29/2023.pdf 08.11.2023 123.06KB Plik: Raport nr 29/2023.pdf

udostępnij
do góry