do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2023 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2023 roku

Aktualności 7 Listopada 2023

W trzech kwartałach 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 380.899 tys. PLN, które były wyższe o 23,9% niż w trzech kwartałach 2022 roku (307.330 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 24%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 24%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj).

Koszt własny sprzedaży Grupy w trzech kwartałach 2023 roku (123.505 tys. PLN) spadł o 34,1% w porównaniu do trzech kwartałów 2022 roku (187.317 tys. PLN), głównie z powodu mniejszych kosztów utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni.

W porównaniu do trzech kwartałów 2022 roku (4.029 tys. PLN), w trzech kwartałach 2023 roku (7.477 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 85,6% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu zwrotu kosztów zabezpieczenia przed skutkami szkód górniczych oraz wyższych innych przychodów. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (115.540 tys. PLN) na wyższym poziomie (wzrost o 165,2%), niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (43.567 tys. PLN), głównie z powodu „Płatności na rzecz Skarbu Państwa” w wysokości 51.142 tys. PLN w bieżącym okresie, przy braku takiego kosztu w okresie porównawczym.

W nawiązaniu do powyższego, w okresie porównawczym spółka dokonała aktualizacji kosztów prac związanych z wymianą nawierzchni, które jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji. Rezultatem tych działań było większe niż w latach poprzednich zasilenie rachunku rezerwowego na wymianę nawierzchni, co z kolei wpłynęło na brak środków pieniężnych stanowiących podstawę wyliczenia „Płatności na rzecz Skarbu Państwa” w okresie porównawczym.

Pozostałe koszty operacyjne w trzech kwartałach 2023 roku w wysokości 342 tys. PLN były na porównywalnym poziomie, do kosztów poniesionych w trzech kwartałach 2022 roku (347 tys. PLN). Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w trzech kwartałach 2023 roku 21 tys. PLN, w porównaniu do 31 tys. PLN w trzech kwartałach roku ubiegłego.

 W konsekwencji powyższych, zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2023 roku wyniósł 148.968 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 86%) od tego osiągniętego za trzy kwartały roku poprzedniego (80.097 tys. PLN).

Grupa odnotowała w trzech kwartałach 2023 roku dodatnie saldo na działalności finansowej (14.388 tys. PLN) w przeciwieństwie do ujemnego salda odnotowanego w trzech kwartałach 2022 roku (1.905 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa wzrostu przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych i lokat długoterminowych, ale też i wyższych kosztów dyskonta rezerw, spowodowanych m.in. wzrostem stóp procentowych. W następstwie powyższego, zysk przed opodatkowaniem w trzech kwartałach 2023 roku wyniósł 163.493 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 108,9%) od tego osiągniętego w trzech kwartałach 2022 roku (78.267 tys. PLN).

W efekcie działalności prowadzonej w trzech kwartałach 2023 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 126.826 tys. PLN, który jest na wyższym poziomie (wzrost o 116,4%), w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (58.598 tys. PLN).

Należy wspomnieć, iż dane za okres porównawczy zostały przekształcone w związku ze zmianami opisanymi w nocie 5 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady trzy kwartały 2023 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry