do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0% 0zł 2024-05-27

Raport nr 16/2019

Aktualności 23 Kwietnia 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, że dnia 23 kwietnia 2019 roku Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) przyjął i przedłożył Radzie Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) wniosek w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 o następującej treści:

„Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach
do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.

 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A.  proponuje podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości netto 175.127.665,34 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze) w następujący sposób:

  1. na wypłatę dywidendy kwotę 10.908.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych);
  2. na kapitał zapasowy kwotę 99.725.665,34 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze),
  3. na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w przyszłości kwotę 64.494.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).”

W tym samym dniu, tj. 23 kwietnia 2019 roku, Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. pozytywnie oceniła ww. wniosek Zarządu SAM S.A. oraz podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, przewidującej podział zysku netto za rok obrotowy 2018 zgodny z przedstawionym powyżej wnioskiem Zarządu SAM S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. przypomina jednocześnie, że dywidenda w wysokości 10.908.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych) została wypłacona przez SAM S.A. w dniu 5 lutego 2019 roku (w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy) na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 16/2019.pdf 23.04.2019 133.64KB Plik: Raport nr 16/2019.pdf

udostępnij
do góry