do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 17/2019

Aktualności 26 Kwietnia 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach informuje, że dnia 26 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 o następującej treści:

 Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A

z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

 

 Działając na podstawie artykułu 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 175.127.665,34 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze) w następujący sposób:

  1. na wypłatę dywidendy kwotę 10.908.000,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych);
  2. na kapitał zapasowy kwotę 99.725.665,34 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze),
  3. na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w przyszłości kwotę 64.494.000,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. przypomina jednocześnie, że dywidenda w wysokości 10.908.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych) została wypłacona przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w dniu 5 lutego 2019 roku (w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy) na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 17/2019 26.04.2019 135.73KB Plik: Raport nr 17/2019

udostępnij
do góry