do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 14/2019

Aktualności 3 Kwietnia 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2019 roku podjęło uchwałę nr 8 w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 91.486.948,51 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 37 groszy (słownie: trzydzieści siedem groszy).

Równocześnie Emitent informuje, że:

1) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);
2) dzień dywidendy to 18 kwietnia 2019 roku;
3) termin wypłaty dywidendy to 20 maja 2019 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie (informacje bieżące i okresowe) i § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 14/2019 03.04.2019 186.75KB Plik: Raport nr 14/2019

udostępnij
do góry