do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 13/2019

Aktualności 3 Kwietnia 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 3 kwietnia 2019 roku w Katowicach, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali 172.126.337 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 69,61 % kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki była spółka Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 87,91% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zawiera jako Załącznik numer 1 do niniejszego raportu (Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 13/2019 03.04.2019 190.46KB Plik: Raport nr 13/2019
pdf Załącznik nr 1 03.04.2019 12.54MB Plik: Załącznik nr 1

udostępnij
do góry