do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Raport nr 12/2023 - korekta raportu bieżącego nr 12/2023

Raport nr 12/2023 - korekta raportu bieżącego nr 12/2023

Aktualności 23 Marca 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 dotyczącego zwołania na dzień 4 kwietnia 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, informuje o sprostowaniu omyłki pisarskiej w projekcie uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.

Sprostowaniu podlega zapis liczbowy i słowny kwoty dywidendy wskazanej w § 2 przedmiotowego projektu uchwały, tj. kwota 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) zostaje zastąpiona kwotą 49.452.404,60 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta cztery złote sześćdziesiąt groszy).

Poniżej, załączono projekt ww. uchwały po korekcie.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 04 kwietnia 2023 roku

 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia

dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

 

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 49.452.404,60 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta cztery złote sześćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze),

b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 11.234,78 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy),

c) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 463.967,10 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień 13 kwietnia 2023 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 25 kwietnia 2023 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa Prawna

§15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 12/2023 23.03.2023 134.16KB Plik: Raport nr 12/2023

udostępnij
do góry