do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.76 zł -0.36% -0.01zł 2024-07-18

Raport nr 13/2023

Aktualności 28 Marca 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z 8 marca 2023 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że Mundys S.p.A. (dawniej: Atlantia S.p.A.), działając jako większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 4 kwietnia 2023 roku, kandydatkę do Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Beaty Stelmach.

Zgodnie z złożonymi oświadczeniami Pani Beata Stelmach:

  1. spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021;
  2. spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Audytu,o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz §3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu;
  3. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  4. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. 

Życiorys zawodowy kandydatki stanowi załącznik do raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 13/2023.pdf 28.03.2023 125.86KB Plik: Raport nr 13/2023.pdf
pdf Beata Stelmach CV PL.pdf 28.03.2023 531.3KB Plik: Beata Stelmach CV PL.pdf

udostępnij
do góry