do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 11/2019

Aktualności 21 Marca 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dnia 21 marca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIA4 S.A. z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 o następującej treści:

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A.

z dnia 21.03.2019 r.

 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 11.760.322,08 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 08/100 złotych) będzie podzielony w następujący sposób:

1. kwota w wysokości 46.994,47 zł przeznaczona zostaje na pokrycie strat z lat ubiegłych;

2. kwota w wysokości 3.045.000,00 zł przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy, w tym dla:

- Stalexport Autoroute S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu 1.674.750,00 zł

- Egis Road Operation S.A. z siedzibą w Guyancourt 1.370.250,00 zł,

z zastrzeżeniem, że wypłata dywidendy dla akcjonariuszy została dokonana w terminie wypłaconej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2018 rok w wysokości 3.045.000,00 zł.

3. kwota w wysokości 8.668.327,61 zł przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 11/2019 21.03.2019 140.96KB Plik: Raport nr 11/2019

udostępnij
do góry