do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.85 zł -2.4% -0.07zł 2024-04-22
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2020 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2020 roku

Aktualności 6 Listopada 2020

W trzech kwartałach 2020 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 215.752 tys. PLN, które były niższe o 19% niż w trzech kwartałach 2019 roku (266.206 tys. PLN), głównie za sprawą spadku przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (spadek o 19,1%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (spadek o 19,2%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Obserwowany spadek przychodów jest konsekwencją ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej, spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19, o czym Grupa informuje w specjalnych cotygodniowych raportach bieżących. Natomiast koszt własny sprzedaży Grupy w trzech kwartałach  2020 roku (75.768 tys. PLN) wzrósł o 17,4% (tj. o 11.240 tys. PLN) w porównaniu do trzech kwartałów 2019 roku (64.528 tys. PLN), głównie w efekcie wzrostu kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (wzrost o 10.402 tys. PLN). Uwzględniając wyżej opisany spadek przychodów oraz wzrost kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w trzech kwartałach 2020 roku w wysokości 139.984 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 30,6%), niż 201.678 tys. PLN w trzech kwartałach roku poprzedniego.

W porównaniu do trzech kwartałów 2019 roku (3.455 tys. PLN), w trzech kwartałach 2020 roku (8.264 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 139,2% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu wzrostu przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (55.060 tys. PLN) na niższym poziomie (spadek o 53,6%), niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (118.748 tys. PLN), głównie w efekcie niższej kwoty „Płatności na rzecz Skarbu Państwa” (14.880 tys. PLN w bieżącym okresie w porównaniu do 88.800 tys. PLN w porównywalnym okresie roku ubiegłego). Zauważalna różnica w „Płatnościach na Rzecz Skarbu Państwa” jest wynikiem zarówno mniejszej podstawy wyliczenia tych płatności w okresie bieżącym, w konsekwencji wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy, jak i zmiany momentu kalkulacji tych płatności. W latach poprzednich Grupa uznawała za dzień kalkulacji odpowiednio 31 marca oraz 30 września. Począwszy od 2020 roku Grupa uznaje za dzień kalkulacji odpowiednio 30 czerwca oraz 31 grudnia. Pozostałe koszty operacyjne w trzech kwartałach 2020 roku w wysokości 169 tys. PLN były niższe, niż w trzech kwartałach 2019 roku, gdy wyniosły 409 tys. PLN. W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2020 roku wyniósł 92.985 tys. PLN  i był wyższy (wzrost o 8,2%) od tego osiągniętego za trzy kwartały roku poprzedniego (85.966 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w trzech kwartałach 2020 roku ujemne saldo działalności finansowej (953 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 78,7%), niż w trzech kwartałach 2019 roku (4.470 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku całkowitej spłaty przez spółkę SAM, z końcem trzeciego kwartału 2019 roku, zobowiązań kredytowych wynikających z Umowy Kredytowej zawartej.

W efekcie działalności prowadzonej w trzech kwartałach 2020 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 88,2%) zysk netto w wysokości 88.137 tys. PLN, w porównaniu do 46.825 tys. PLN zysku netto uzyskanego w trzech kwartałach roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za trzy kwartały 2020 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry