do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2019 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2019 roku

Aktualności 7 Listopada 2019

W trzech kwartałach 2019 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 266.206 tys. PLN, które były wyższe o 4,3% niż w trzech kwartałach 2018 roku (255.207 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 4,3%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 4,4%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast koszt własny sprzedaży Grupy w trzech kwartałach 2019 roku (64.528 tys. PLN) wzrósł o 57,4% (tj. o 23.539 tys. PLN) w porównaniu do trzech kwartałów 2018 roku (40.989 tys. PLN*), głównie w efekcie wzrostu kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (wzrost o 20.183 tys. PLN). Uwzględniając wyżej opisany wzrost zarówno przychodów jak i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w trzech kwartałach 2019 roku w wysokości 201.678 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 5,9%), niż 214.218 tys. PLN* w trzech kwartałach roku poprzedniego.

W porównaniu do trzech kwartałów 2018 roku (5.683 tys. PLN), w trzech kwartałach 2019 roku (3.455 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 39,2% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu odnotowanego w zeszłorocznym okresie porównawczym zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (3.005 tys. PLN). W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (118.748 tys. PLN) na znacząco wyższym poziomie (wzrost o 383,5%), niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (24.558 tys. PLN*), głównie w efekcie poniesienia w bieżącym okresie kosztów, niewystępujących w zeszłorocznym okresie porównawczym, związanych z „Płatnościami na rzecz Skarbu Państwa” (88.800 tys. PLN netto). Pozostałe koszty operacyjne w trzech kwartałach 2019 roku w wysokości 409 tys. PLN były niższe, niż w trzech kwartałach 2018 roku, gdy wyniosły 3.175 tys. PLN, głównie z powodu odnotowanej w zeszłorocznym okresie porównawczym korekty przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych za lata ubiegłe w rezultacie otrzymanego zwrotu podatku od nieruchomości (3.005 tys. PLN). W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2019 roku wyniósł 85.966 tys. PLN  i był niższy (spadek o 55,3%) od tego osiągniętego za trzy kwartały roku poprzedniego (192.109 tys. PLN*).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w trzech kwartałach 2019 roku ujemne saldo działalności finansowej (4.470 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 58,2%), niż w trzech kwartałach 2018 roku (10.700 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych. W efekcie działalności prowadzonej w trzech kwartałach 2019 roku Grupa osiągnęła niższy (spadek o 67,9%) zysk netto w wysokości 46.825 tys. PLN, w porównaniu do 145.926 tys. PLN* zysku netto uzyskanego w trzech kwartałach roku poprzedniego.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za trzy kwartały 2019 roku znajdziesz klikając tutaj.

* Dane przekształcone w związku ze zmianą podejścia w odniesieniu do „Opłat koncesyjnych”.

udostępnij
do góry