do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 34/2019

Aktualności 2 Grudnia 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 2 grudnia 2019 roku został poinformowany przez będącą stroną Umowy Koncesyjnej spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Emitenta), że Zarząd SAM S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2020 roku do przynajmniej 31 marca 2020 roku preferencyjnych stawek opłat dla płatności automatycznych (A4Go, Autopay, Telepass) na autostradzie A4 Katowice-Kraków:

  • dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle): 7 zł brutto,
  • dla pojazdów kategorii 2 i 3: 17 zł brutto,
  • dla pojazdów kategorii 4 i 5: 30 zł brutto.

Powyższe opłaty obowiązywać będą na jednym placu poboru opłat.

Wprowadzenie preferencyjnych stawek opłat dla płatności automatycznych związane jest z dążeniem SAM S.A. do poprawy przepustowości placów poboru opłat.

Stawki opłat dla pozostałych sposobów wnoszenia opłat za przejazd nie ulegną zmianie od 1 stycznia 2020 roku i wynosić będą odpowiednio:

  • dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle): 10 zł brutto,
  • dla pojazdów kategorii 2 i 3: 20 zł brutto,
  • dla pojazdów kategorii 4 i 5: 35 zł brutto.

Przychody z tytułu poboru opłat stanowią ok. 99% przychodów Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały roku 2019. Udział transakcji automatycznych w ogólnej liczbie transakcji poboru opłat wynosi obecnie ok. 17,5%.

Umowa Koncesyjna, o której mowa powyżej, to umowa z dnia 19 września 1997 roku (zawarta pierwotnie pomiędzy Emitentem a Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej) na budowę przez przystosowanie autostrady A-4 na odcinku: Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) - Kraków (węzeł Balice, km 401,1) o długości 60,9 km, do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, wraz ze zmianami wprowadzonymi na podstawie kolejnych aneksów, z której prawa i obowiązki w dniu 28 lipca 2004 roku zostały w całości przeniesione z Emitenta na Stalexport Autostrada Małopolska S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 59 z dnia 29 lipca 2004 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 34/2019 02.12.2019 138.27KB Plik: Raport nr 34/2019

udostępnij
do góry