do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2020 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2020 roku

Aktualności 22 Maja 2020

W I kwartale 2020 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 73.210 tys. PLN, które były niższe o 7,7% niż w I kwartale 2019 roku (79.310 tys. PLN), głównie za sprawą spadku przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (spadek o 7,8%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (spadek o 7,9%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Obserwowany spadek przychodów jest konsekwencją ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej, spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19, o czym Grupa informowała już w wcześniejszych raportach bieżących. Natomiast koszt własny sprzedaży Grupy w I kwartale 2020 roku (24.038 tys. PLN) wzrósł o 3,2% (tj. o 751 tys. PLN) w porównaniu do I kwartału 2019 roku (23.287 tys. PLN). Uwzględniając wyżej opisany spadek przychodów i wzrost kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży
w I kwartale 2020 roku w wysokości 49.172 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 12,2%), niż 56.023 tys. PLN w I kwartale 2019 roku.

W porównaniu do I kwartału 2019 roku (1.077 tys. PLN), w I kwartale 2020 roku (4.441 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 312,3% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu wzrostu przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (12.883 tys. PLN) na niższym poziomie (spadek o 70,1%), niż w I kwartale roku poprzedniego (43.064 tys. PLN). Zauważalna różnica
w kosztach ogólnego zarządu jest wynikiem zmiany momentu kalkulacji kwot z tytułu „Płatności na Rzecz Skarbu Państwa”. W latach poprzednich Grupa uznawała za dzień kalkulacji odpowiednio 31 marca oraz 30 września
(w I kwartale 2019 roku ujęto kwotę 34.941 tys. PLN). Począwszy od 2020 roku Grupa uznaje za dzień kalkulacji odpowiednio 30 czerwca oraz 31 grudnia, w związku z czym Grupa nie rozpoznała „Płatności na Rzecz Skarbu Państwa” na koniec I kwartału 2020. Natomiast pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2020 roku w wysokości 81 tys. PLN były niższe, niż w I kwartale 2019 roku, gdy wyniosły 249 tys. PLN, głównie z powodu odnotowanej
w zeszłorocznym okresie porównawczym korekty przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych za lata ubiegłe w rezultacie otrzymanego zwrotu podatku od nieruchomości (214 tys. PLN). W konsekwencji,
zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2020 roku wyniósł 40.650 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 194,8%)
od tego osiągniętego w I kwartale 2019 roku (13.787 tys. PLN).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w I kwartale 2020 roku ujemne saldo działalności finansowej
(145 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 87,6%), niż w I kwartale 2019 roku (1.171 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku całkowitej spłaty długoterminowego finansowania dla projektu A4 Katowice - Kraków w 2019 roku.

W efekcie działalności prowadzonej w I kwartale 2020 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 535,9%) zysk netto w wysokości 31.990 tys. PLN, w porównaniu do 5.031 tys. PLN zysku netto uzyskanego w I kwartale 2019  roku.

Jednostkowe i skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za I kwartał 2020 roku znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry