do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.76 zł -0.36% -0.01zł 2024-07-18
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2023 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2023 roku

Aktualności 14 Marca 2024

W 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 508.871 tys. PLN, które były wyższe o 22,9% niż w 2022 roku (413.890 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 23%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 23%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj).

Koszt własny sprzedaży Grupy w 2023 roku (170.442 tys. PLN) spadł o 28,2% w porównaniu do 2022 roku (237.225 tys. PLN), głównie z powodu mniejszych kosztów utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni. 

W porównaniu do 2022 roku (6.368 tys. PLN), w 2023 roku (8.826 tys. PLN) Grupa wykazała wyższe o 38,6% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu zwrotu kosztów zabezpieczenia przed skutkami szkód górniczych oraz wyższych odsetek od należności. W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (225.602 tys. PLN) na wyższym poziomie (wzrost o 89%), niż w roku poprzednim (119.388 tys. PLN), głównie z powodu „Płatności na rzecz Skarbu Państwa” w wysokości 126.713 tys. PLN w bieżącym okresie, przy 47.372 tys. PLN w okresie porównawczym. 

W nawiązaniu do powyższego, w okresie porównawczym spółka dokonała aktualizacji kosztów prac związanych z wymianą nawierzchni, które jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji. Rezultatem tych działań było większe niż w latach poprzednich zasilenie rachunku rezerwowego na wymianę nawierzchni, co z kolei wpłynęło na ograniczenie środków pieniężnych stanowiących podstawę wyliczenia „Płatności na rzecz Skarbu Państwa” w okresie porównawczym. 

Pozostałe koszty operacyjne w 2023 roku w wysokości 573 tys. PLN były na niższym poziomie, w porównaniu do kosztów poniesionych w 2022 roku (3.229 tys. PLN), głównie z powodu braku w bieżącym okresie strat ze zbycia/likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i zaniechanych inwestycji ujętych w poprzednich okresach jako wykorzystanie rezerwy na wydatki inwestycyjne. Straty z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wyniosły w 2023 roku 9 tys. PLN, w porównaniu do 21 tys. PLN w roku ubiegłym. 

W konsekwencji powyższych, zysk z działalności operacyjnej w 2023 roku wyniósł 121.071 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 100,5%) od tego osiągniętego w roku poprzednim (60.395 tys. PLN). 

Grupa odnotowała w 2023 roku saldo na działalności finansowej w wysokości 19.920 tys. PLN, które było wyższe od salda odnotowanego w 2022 roku (2.984 tys. PLN). Wynik ten to wypadkowa wzrostu przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych i lokat długoterminowych, ale też i wyższych kosztów dyskonta rezerw, spowodowanych m.in. wzrostem stóp procentowych. W następstwie powyższego, zysk przed opodatkowaniem w 2023 roku wyniósł 141.133 tys. PLN i był wyższy (wzrost o 122,4%) od tego osiągniętego w roku poprzednim (63.460 tys. PLN). 

W efekcie działalności prowadzonej w 2023 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 116.166 tys. PLN, który jest na wyższym poziomie (wzrost o 170,6%), w porównaniu do zysku netto uzyskanego w roku poprzednim (42.936 tys. PLN). 

Należy wspomnieć, iż dane za okres porównawczy zostały przekształcone w związku ze zmianami opisanymi w nocie 5.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2023 rok znajdziesz klikając tutaj.

udostępnij
do góry