do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.76 zł -0.36% -0.01zł 2024-07-18
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2019 roku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2019 roku

Aktualności 29 Lutego 2020

W 2019 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 351.487 tys. PLN, które były wyższe o 4,4% niż w 2018 roku (336.529 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 4,5%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 4,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast koszt własny sprzedaży Grupy w 2019 roku (89.097 tys. PLN) wzrósł o 67,8% (tj. o 35.985 tys. PLN) w porównaniu do 2018 roku (53.112 tys. PLN*), głównie w efekcie wzrostu kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (wzrost o 31.091 tys. PLN). Uwzględniając wyżej opisany wzrost zarówno przychodów, jak i kosztów, skumulowany wynik brutto na sprzedaży w 2019 roku w wysokości 262.390 tys. PLN osiągnął poziom niższy (spadek o 7,4%), niż 283.417 tys. PLN* w 2018 roku.

W porównaniu do 2018 roku (10.396 tys. PLN), w 2019 roku (6.313 tys. PLN) Grupa wykazała niższe o 39,3% pozostałe przychody operacyjne, głównie z powodu odnotowanego w zeszłorocznym okresie porównawczym zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (3.005 tys. PLN). W tym samym okresie Grupa odnotowała koszty ogólnego zarządu (139.033 tys. PLN) na znaczący wyższym poziomie (wzrost o 208,4%), niż w roku poprzednim (45.075 tys. PLN*), głównie w efekcie poniesienia w bieżącym okresie kosztów, związanych z „Płatnościami na rzecz Skarbu Państwa” (88.800 tys. PLN netto). Pozostałe koszty operacyjne w 2019 roku w wysokości 514 tys. PLN były niższe, niż w 2018 roku, gdy wyniosły 3.282 tys. PLN, głównie z powodu odnotowanej w zeszłorocznym okresie porównawczym korekty przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych za lata ubiegłe w rezultacie otrzymanego zwrotu podatku od nieruchomości (3.005 tys. PLN). W konsekwencji, zysk z działalności operacyjnej w 2019 roku wyniósł 129.153 tys. PLN i był niższy (spadek o 47,4%) od tego osiągniętego w 2018 roku (245.399 tys. PLN*).

Warto również podkreślić, iż odnotowane w 2019 roku ujemne saldo działalności finansowej (4.518 tys. PLN) było mniejsze (spadek o 57,5%), niż w 2018 roku (10.642 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań finansowych. W efekcie działalności prowadzonej w 2019 roku Grupa osiągnęła niższy (spadek o 56,8%) zysk netto w wysokości 80.396 tys. PLN, w porównaniu do 186.263 tys. PLN* zysku netto uzyskanego w 2018 roku.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Stalexport Autostrady za 2019 rok znajdziesz klikając tutaj.

* Dane przekształcone w związku ze zmianą podejścia w odniesieniu do „Opłat koncesyjnych”.

udostępnij
do góry