do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.90 zł 1.05% 0.03zł 2020-05-29
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 9 - Wybór biegłego rewidenta/firmy audytorskiej (podmiotu uprawnionego) do badania sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A. za lata 2018-2020

Raport nr 9 - Wybór biegłego rewidenta/firmy audytorskiej (podmiotu uprawnionego) do badania sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A. za lata 2018-2020

Raporty bieżące 2018-03-01 14:42

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A., działając zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 8 Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami, dokonała wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej (podmiotu uprawnionego) do badania sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A za lata 2018-2020.

Zgodnie z ww. uchwałą Rady Nadzorczej umowa dotycząca przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018-2020 zostanie podpisana z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-124) przy rondzie ONZ 1, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 130 (dalej: Ernst & Young).

W okresie od 2013 roku Spółka nie korzystała z usług Ernst & Young.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.0.1639 t.j.) oraz § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

do góry