do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.87 zł -1.03% -0.03zł 2020-05-28
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 8 - Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport nr 8 - Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raporty bieżące 2018-03-01 14:39

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka") informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki, zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.

W przedmiotowym wniosku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. zaproponował aby zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 73.208.489,51 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób:

  1. kwotę 1.502.502,84 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące pięćset dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
  2. kwotę 71.705.986,67 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 29 groszy (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy).

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie (informacje bieżące i okresowe) oraz § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

do góry